ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ผลการสำรวจอุปสงค์ อุปทานกำลังคน จังหวัดหนองบัวลำภู

ไฟล์แนบขนาด
Demand Supply 2558.pdf1.58 MB
Demand Supply 2557.pdf1.28 MB
Demand Supply 2560.pdf1.88 MB

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"