ภารกิจกระทรวงแรงงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่ "ชุดคำพูด" เพื่อดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

วันที่: 
Wed, 2016-02-24 (ทั้งวัน)

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"