ภารกิจกระทรวงแรงงาน

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"