ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งงานว่าง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"