ภารกิจกระทรวงแรงงาน

นโยบาย

  • พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
  • จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
  • เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
  • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 


 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"